Działając na rynku od ponad 10 lat niestety z niepokojem obserwujemy coraz to większy wzrost celowych zadłużeń z podmiotów mających osobowość prawną w tym przede wszystkim Sp. z o.o.. Windykacja takich zadłużeń jest bardzo trudna i wymaga połączenia działań ze strategii: windykacji terenowej i windykacji zaostrzonej (o zwiększonym ryzyku operacyjnym) oraz strategii upadłości dłużnika i działań prawnych.

 

Większość osób zarządzających spółką, która ma zobowiązania wobec swoich Klientów uważa, że z uwagi na formę prawną swojej działalności jest bezkarna a członkowie zarządu i prezesi zakładają kolejne spółki i doprowadzają do kolejnych zadłużeń a majątek z nich przeznaczają na swoje prywatne cele.

 


Z naszego doświadczenia wypracowaliśmy skuteczne metody odzyskiwania takich zadłużeń i jeżeli osoby zarządzające spółką, która jest Państwu winna pieniądze mają prywatny majątek to współpracując z nami zyskują Państwo największą szansę na odzyskanie swoich pieniędzy.

 

W zakresie naszych działań wykonujemy:

 

1. Windykację sądową i komorniczą z współpracującymi i zaufanymi naszymi komornikami.

 

2. Skuteczną egzekucję w tym:

- zajęcie nawet drobnych urządzeń i sprzętu należącego do spółki tak, aby uniemilić normalne funkcjonowanie firmy dłużnika

- egzekucję z domeny. Jeżeli dłużnik nadal prowadzi sklep, firmę itp. To zajęcie jego adresu internetowego jest dla wielu firm bardzo dotkliwe i szybko motywuje dłużnika do spłaty

 

3. Bezpośredni kontakt z osobami zarządzającymi spółką a jeżeli jest potrzeba ich szukania to dodatkowe wywiady z ich rodzinami.

 

4. Stała obserwacja osób zarządzających spółką.

 

5. Po umorzeniu komorniczym kierujemy wnioski do sądów o rozszerzenie egzekucji do prywatnych majątków osób zarządzających spółką. 

 

6. Po otrzymaniu klauzul wykonalności na prezesa lub\i członków zarządu w większości spraw raptem znajdują sie środki na spłatę zadłużenia przez spółkę z o.o. lub s.a..

 

                           
W zakresie tej strategii działamy wielotorowo a przy windykacji terenowej dajemy szansę naszym nowym pracownikom, którzy na tego typu sprawach zdobywają doświadczenie do jeszcze trudniejszych spraw. Niestety nowo zatrudnieni pracownicy nie mając jeszcze tyle doświadczenia, co starsi koledzy i przy windykacji terenowej mogą popełniać jakieś błędy, gdzie w takich sprawach zdarzyło się, że np. że podczas spotkania z dłużnikiem niechcąco się przewrócili zarysowując lakier samochodu prezesa z którym prowadzone były właśnie mediacje lub przez nieuwagę chcąć rozpocząć negocjacje z dłużnikiem próbując go dogonić potykali się wylewając trzymany przez siebie napój. Oczywiście w takich sprawach koszty egzekwowanego zadłużenia musiały zostać skompensowane o poniesione przez dłużnika starty, jednak w większości tego typu spraw pomimo konieczności kompensaty udawało się zawrzeć porozumienie a wierzyciel otrzymywał swoją należność.

 

 

 

 

PRAWO:

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


Na szczęście zdecydowana większość spółek, swoje firmy prowadzi prawidłowo i nie dąży do celowego wyłudzania tylko środków od swoich Klientów, jednak nie oznacza to, że członek zarządu prawidłowo zarządzanej spółki nie odpowiada także za zobowiązania swojej firmy. W takich sprawach należy wykazać, że:
- we właściwym czasie zgłoszono wniosek o ogłoszenie upadłości lub likwidację spółki
- niezgłoszenie wniosków nie nastąpiło z winy zarządzających spółką
- niezgłoszenie wniosku w odpowiednim czasie spowodowało szkody dla wierzycieli
- egzekucja komornicza ze spółki jest bezskuteczna
- obowiązek zgłoszenia wniosku o upadłość lub likwidację powstał, kiedy pozwany był członkiem zarządu.

 

Każdy przypadek udowodnienia odpowiedzialności członka za zobowiązaniaspółki jest indywidualny i każdorazowo wymaga odrębnej oceny i analizy przeprowadzenia takiego postępowania zgodnie z przepisami:


Art. 291. Kto, biorąc udział w tworzeniu spółki, przez niedopełnienie przepisów prawa rozmyślnie lub przez niedbalstwo wyrządzi spółce szkodę, obowiązany jest do jej naprawienia.
Art. 292. § 1. Członek władz spółki oraz likwidator odpowiada wobec spółki za szkodę, wyrządzoną przez działalność sprzeczną z prawem lub postanowieniami umowy spółki.
§ 2. Członek władz spółki oraz likwidator powinien przy wykonywaniu swoich obowiązków dokładać staranności sumiennego kupca i odpowiada wobec spółki za szkodę, spowodowaną brakiem takiej staranności.
Art., 293. Jeżeli szkodę, o której mowa w artykułach poprzedzających, wyrządziło kilka osób wspólnie, odpowiadają za szkodę solidarnie.
Art., 294. § 1. Jeżeli spółka nie wytoczy powództwa o odszkodowanie w ciągu roku od ujawnienia czynu wyrządzającego szkodę, wówczas każdy wspólnik może wnieść pozew o wypłatę odszkodowania spółce.
§ 2. Na żądanie pozwanego sąd może nakazać złożenie kaucji na zabezpieczenie grożącej pozwanemu szkody. Wysokość i rodzaj kaucji oznaczy sąd według swego uznania. W razie niezłożenia kaucji w wyznaczonym przez sąd terminie pozew będzie odrzucony.
§ 3. Na kaucji służy pozwanemu pierwszeństwo przed wszystkimi wierzycielami powoda.
§ 4. Jeżeli powództwo okaże się nieuzasadnione, a powód, wnosząc je, działał w złym zamiarze lub dopuścił się rażącego niedbalstwa, obowiązany będzie naprawić szkodę, wyrządzoną pozwanemu.
Art. 295. W przypadku, gdy powództwo o odszkodowanie wytacza wspólnik na zasadzie artykułu poprzedzającego, oraz w przypadku upadłości spółki osoby, zobowiązane do naprawienia szkody, nie mogą powoływać się na uchwałę wspólników, udzielającą im pokwitowania, ani też na dokonane przez spółkę zrzeczenie się roszczeń o odszkodowanie.
Art. 296. § 1. Wierzytelności z tytułu naprawienia szkody przedawniają się z upływem lat pięciu.
§ 2. Termin ten liczy się od dnia, w którym spółka dowiedziała się o szkodzie i o osobie, zobowiązanej do odszkodowania.
§ 3. W każdym razie wierzytelność przedawnia się z upływem lat dwudziestu od dnia spełnienia czynu, wyrządzającego szkodę.
§ 4. Jeżeli szkoda wynikła ze zbrodni lub występku, wierzytelność ulega dwudziestoletniemu przedawnieniu, licząc od dnia popełnienia przestępstwa.
Art. 297. Powództwo o odszkodowanie przeciwko członkom władz spółki oraz likwidatorom wytoczyć należy wyłącznie według miejsca siedziby spółki.
Art. 298. § 1. Jeżeli egzekucja przeciwko spółce okaże się bezskuteczna, członkowie zarządu odpowiadają osobiście i solidarnie za jej zobowiązania.
§ 2. Członek zarządu może się uwolnić od powyższej odpowiedzialności, jeżeli wykaże, że we właściwym czasie zgłoszono upadłość lub wszczęto postępowanie, zapobiegające upadłości (postępowanie układowe), albo, że nie zgłoszenie upadłości oraz nie wszczęcie postępowania zapobiegającego upadłości nastąpiło nie z jego winy albo wreszcie, że pomimo nie zgłoszenia upadłości oraz nie wszczęcia postępowania zapobiegającego upadłości wierzyciel nie poniósł szkody.
§ 3. Przepisy artykułu niniejszego nie naruszają przepisów, ustanawiających dalej idącą odpowiedzialność członków zarządu.
Art. 299. Przepisy artykułów poprzedzających nie naruszają praw wspólników oraz osób trzecich do dochodzenia szkody, bezpośrednio im wyrządzonej.
Art., 300. § 1. Kto, biorąc udział w tworzeniu spółki albo będąc członkiem władz spółki lub likwidatorem, działa na jej szkodę, podlega karze więzienia do lat 5 i grzywny.
§ 2. Tej samej karze podlega, kto osobę, wymienioną w § 1, nakłania do działania na szkodę spółki albo udziela jej pomocy do popełnienia tego przestępstwa.
Art., 301. Kto, będąc członkiem zarządu spółki lub likwidatorem, nie zgłasza upadłości spółki mimo powstania warunków, uzasadniających według przepisów upadłość spółki, podlega karze aresztu do 6 miesięcy lub grzywny albo obu karom łącznie.
Art., 302. § 1. Kto przy wykonywaniu obowiązków, wymienionych w dziale niniejszym, ogłasza dane nieprawdziwe albo przedstawia je władzom spółki, władzom państwowym lub osobie, powołanej do rewizji, podlega karze więzienia do 2 lat lub grzywny albo obu karom łącznie.
§ 2. Jeżeli sprawca działa nieumyślnie, podlega karze aresztu do roku lub grzywny.
Art. 303. Kto, będąc członkiem zarządu lub likwidatorem, dopuszcza do nabycia przez spółkę własnych udziałów lub brania ich w zastaw, podlega karze aresztu do 6 miesięcy lub grzywny.
Art. 304. Kto, będąc członkiem zarządu lub likwidatorem, dopuszcza do wydawania przez spółkę dokumentów na okaziciela lub dokumentów na zlecenie na udziały lub prawa do zysków w spółce, podlega karze aresztu do 6 miesięcy lub grzywny albo obu karom łącznie.
Art. 305. Sprawy o przestępstwa, wymienione w art. 300-304, należą do właściwości sądów okręgowych.
Art., 306. § 1. Kto, będąc członkiem zarządu, wbrew obowiązkowi dopuszcza do tego, że zarząd: 1) nie składa sądowi rejestrowemu listy wspólników; 2) nie prowadzi księgi udziałów zgodnie z przepisami art. 188 § 1; 3) nie zwołuje zgromadzenia wspólników; 4) odmawia wyjaśnień osobie powołanej do rewizji lub nie dopuszcza jej do pełnienia obowiązków, podlega grzywnie do 10.000 Złotych.
§ 2. Kto, będąc członkiem zarządu, dopuszcza do tego, że spółka przez czas dłuższy niż trzy miesiące wbrew prawu lub umowie pozostaje bez władzy nadzorczej w należytym składzie, podlega grzywnie w tej samej wysokości.
§ 3. Przepisy paragrafów poprzedzających stosuje się odpowiednio do likwidatorów.
§ 4. Grzywnę nakłada sąd rejestrowy według zasad, wskazanych

 

 

   

Wzory pieczęci

Newsletter


Warning: filemtime(): stat failed for /www/debitum.eu/media/com_acymailing/css/module_default.css in /www/debitum.eu/administrator/components/com_acymailing/helpers/helper.php on line 439
Strony WWW CMS | Pozycjonowanie | Agencja Interaktywna Poznań | Webster-Studio